Vi bygger, installerar och moderniserar avloppsreningsverk av SBR typ (batchvis avloppsrening) med kapaciteten upp till 1000 m3 / dygn.
Huvudsakligen bygger vi, installerar och servar avloppsreningsverk för enstaka hus med kapaciteten av 1 till 2 m3 / dygn men vi utför även större anläggningar.

Bionor B5
från 4 till 6 invånare

Bionor B10
från 5 till 10 invånare

…och större anläggningar!

SBR teknologin (batchvis avloppsrening):

 • hög avloppsreningsgrad (över 95%)
 • stabilitet av reningsprocessen
 • möjlighet av ekonomisk utnyttjande av renat avlopp
 • verklig lösning av slamproblemmet (slamtorkare + kompostering)
 • låga driftskostnader
 • automatisering och kontroll av processen
 • hög tillförlitlighet av driften
 • flexibilitet betr. kapacitet
 • bra åtkomst till reningsverkets alla delar

Våra moderna småreningsverken kräver inte:

 • försedimentering
 • periodisk bortförsel av flytande slam
 • efterbehandling i marken
 • användande av biopreparater

Släpper inte ut otrevliga lukter och det högrenade avloppet kan släppas ut till ytvaten eller marken. Små reningsverken, såväl modell B5 som B10 har moduler för torkning av det slammet som de producerar. Tack vare detta finns det inte behov att forsla bort flytande avlopp med tankbilar. Mindre mängder av det torkade slammet kan omhändertas lokalt genom kompostering och användning som gödningsmedel.

Våra reningsverk har provtagningsventiler som möjliggör direkt (okulär) kontroll av aktivslammet i bioreaktorn och i det renade avloppet.

Våra reningsverk har certifikat enligt normen PN-EN 12566-3:2005+A2:2013,
bekräftad med undersökningar utförda av notifierade laboratorier.


Teknisk specifikation:

Reningsverket arbetar enligt aktivslamprincipen i SBR-systemmet – batchvis avloppsrening.
Avloppet samlas i buffertanken för att jämna ut dess sammansättning för att sedan cykliskt pumpa portioner till bioreaktorn där den biologiska reningen sker. Avloppet skickas då till recipienten (vattendrag, utdräneringsbrunn) medan överskottsslammet går till slamtorken. Efter torkningen kan slammet komposteras tillsammans med. annat hushållsavfall eller förslas bort till avfallsdeponi.

Exempel på placering av reningsverk i utrymme:

Vi behandlar varje av våra kunder individuellt med engagemang och professionalism.
Fråga om vår offert redan idag. Våra experter kommer då att förberedda för Dig ett individuellt  förslag, anpassat till Din specifika lokaliseringen, Din bostadsort och Dina förväntningar.


Förlita Dig på Biovacuums professionalism och låt oss tillsammans skapa en bättre framtid för vår miljö!

Aktivera JavaScript i din webbläsare för att slutföra detta formulär.
Namn och Efternamn:
Valt antal: 0
Jag har: