1. Var kan jag placera reningsverket?

Reningsverk Biovacuum måste placeras i stängt utrymme där man kan hålla temperaturen inte lägre än 12°C, helst i ett utrymme beläget i samma bostadshus från vilket kommer avloppet, t.ex:

  • tekniskt utrymme (pannrum etc.)
  • garage/källare
  • ekonomiutrymme
  • separat byggnad avsedd för reningsverket.

Buffertanken som utgör en beståndsdel av reningsverket som samlar avlopp från byggnaden kan placeras:

  • under golvet av utrymmet där reningsverket skall placeras
  • utomhus
  • i samma utrymme som reningsverket i fall det möjligt att koppla husets internt avloppssystem till buffertanken
  • på lägre byggnadsplan i krypgrunden eller källaren

Man kan också utnyttja den existerande tanken som tar emot avloppet förutsatt att man kan garantera täthet.

2. Får jag koppla till reningsverket ett antal hus?

Man får koppla ett antal hus men då får man noggrant analysera möjlighetertill dess placering, utförande av avloppssystemet samt möjligheten att avleda det renade avloppet (vattendrag, utdräneringssystem).

3. Kommer reningsverket att grävas in i marken?

Den enda anläggningsdelen som grävs in kan vara buffertanken. De övriga delarna placeras i utrymme.

4. Vilka dokument behöver jag för att bygga reningsverket?

Man skall vända sig till sin kommun som kommer att informera om vilkor som skall upfyllas samt vilka dokument som skall lämnas in för att få bygglov småreningsverk.

5. Kommer reningsverket att avge dålig lukt?

Reningsprocessen i våra verk är en syrebaserad process (oxisk process) vilket säkerställer en luktfri rening förutsatt att reningsverket drivs i enighet med tillståndet från kommunen och driftsinstruktionen.

6. Hur ofta utförs service på reningsverket?

Normal praxis är 2 till 4 servicetillfälle per år. Serviceplanen är fastställd och anpassad individuellt för varje kund.

7. Vad händer med slammet från reningsprocessen?

Reningsverken B5 (5 st. invånare) och B10  (10 st. invånare) är utrustade med torkare av överskottsslammet som uppstår under driften. Tack vare detta produceras inte flytande slam som måste forslas bort med tankbilar. Slammet från slamtorkare kan komposteras med annat biologiskt avfall som uppstår i hushållet och användas som gödningsmedel.